Algemene verkoopvoorwaarden Van der Aart Diervoeders – december 2018

Artikel 1 – Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

- Algemene voorwaarden: de algemene verkoopvoorwaarden Van der Aart Diervoeders;

- Van der Aart: Van der Aart Diervoeders met adres Coudenhoveflat 54, 1422 VJ Uithoorn;

- Koper: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Van der Aart Diervoeders producten afneemt, en/of de natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Van der Aart een aanbieding doet en/of de natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Van der Aart een offerte doet toekomen;

- Offerte: iedere prijsopgave van producten voor de verkoop door Van der Aart Diervoeders;

- Partijen: Koper en Van der Aart Diervoeders gezamenlijk;

- Website: de website van Van der Aart Diervoeders.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle Offertes en overeenkomsten tussen Koper en Van der Aart, tenzij Partijen schriftelijk één of meer voorwaarden expliciet uitsluiten.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper dan wel van derde(n) wordt uitdrukkelijk afgewezen.

3. Indien zou komen vast te staan dat enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, zal deze worden vervangen door een bepaling van zoveel mogelijk gelijke aard en strekking. Nietigheid of vernietigbaarheid van een van de bepalingen laat de overige bepalingen in stand.

 

Artikel 3 - Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en de door Van der Aart verstrekte Offertes zijn vrijblijvend, tenzij Van der Aart uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.

2. Mocht enige andere uiting van Van der Aart evenwel als aanbieding of offerte worden aangemerkt of kunnen worden beschouwd, dan wordt die geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Een overeenkomst komt eerst tot stand door nadat Van der Aart de order schriftelijk heeft bevestigd  en/of de uitvoering van de order door Van der Aart.

4.. Indien de bestelde hoeveelheid afwijkt van de gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, is Van der Aart vrij de bestelde hoeveelheid aan te passen naar de dichtstbij gelegen hogere standaardhoeveelheid, met aanpassing van de prijs naar rato.

 

Artikel 4 – Aangeboden producten

 1. Van der Aart heeft de mogelijkheid om producten gedurende een bepaalde periode tegen een gereduceerde verkoopprijs aan te bieden, de zogenaamde actieproducten c.q. aanbiedingen. De aankoop van actieproducten c.q. aanbiedingen is slecht mogelijk gedurende de door Van der Aart aangegeven periode en zolang de voorraad strekt.

2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. De gereduceerde verkoopprijs van actieproducten / aanbiedingen geldt niet voor reeds bestelde producten.

4. De door Van der Aart vermelde prijzen zijn in Euro’s.

5. De door Van der Aart vermelde prijzen zijn inclusief het geldende BTW tarief.

6. De door Van der Aart vermelden prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. De verzendkosten worden afzonderlijk vermeld.

7. Alhoewel Van der Aart de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formulieren van haar aanbiedingen en offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens doe op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Van der Aart en Koper kunne (gaan) duiden, kan Koper hieraan nimmer enig gerechtvaardigd met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

 Artikel 5 – Levering

1. Koper dient de producten af te halen op het afhaalpunt van Van der Aart. Het afhaalpunt is gevestigd aan de Noorddammerweg 13B, 1424 NV te De Kwakel.

2. Op verzoek van Koper verzendt Van der Aart de bestelde producten binnen Nederland. De verzending vindt plaats door een door Van der Aart aan te wijzen vervoerder. De kosten verbonden aan de verzending van de producten komen geheel voor rekening van Koper. Van der Aart gaat over tot verzending van de producten, na ontvangst van het aankoopbedrag van de bestelde producten én de verzendkosten.

3. Indien de aangekochte producten niet door Koper tijdig worden afgehaald, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies, dan wel ieder ander risico met betrekking tot de aangekochte producten geheel voor Koper. 

4. Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de producten als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de Koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door Koper te zijn geannuleerd. De Koper is in dat geval gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door Van der Aart geleden dan wel te lijden schade.

5. Van der Aart is bevoegd om producten in delen te leveren dan wel beschikbaar te stellen en elk deel afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 6 - Levertijd

Van der Aart verplicht zich tot levering binnen een redelijke termijn, nadat de (koop)overeenkomst tot stand is gekomen. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige levering dient Koper Van der Aart in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Van der Aart, totdat alle vorderingen die Van der Aart op Koper heeft of zal krijgen volledig zijn betaald.

2. Bij niet betalen is Van der Aart gerechtigd alle geleverde producten van Koper terug te vorderen. De Koper verplicht zich hiertoe gelegenheid te geven. Koper heeft niet het recht zich op enige vorm van compensatie te beroepen. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Van der Aart tegen Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens hem.

3. Door Van der Aart geleverde producten en/of producten die voortkomen uit de geleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, zullen te allen tijde op een zodanige wijze worden bewaard en/of gebruikt dat de producten eenvoudig zijn te identificeren als eigendom van Van der Aart.

4. Het is Koper niet toegestaan de producten te verpanden of hier enig recht op te vestigen.

5. Koper is aansprakelijk voor de door Van der Aart Diervoeders in het kader van dit artikel te maken kosten.

6. Na akkoord van Van der Aart Diervoeders is Koper gerechtigd de koopsom te voldoen door het afgeven van zaken of een andere wijze van inbetalinggeving.

 

Artikel 8 – Betaling

1.Betaling dient te geschieden in euro’s. De bankkosten zijn voor rekening van Koper.

2.Betaling van producten die via de Website (op afstand) worden gekocht dient te geschieden door vooruitbetaling. Bij vooruitbetaling maakt de Klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Bij de overschrijving dient altijd het bestelnummer te worden vermeld. Het totaalbedrag dient overgemaakt te worden op onderstaande rekening: Rekeninghouder: Van der Aart Diervoeders Bankrekening: 6318303 Bank: ING Plaats: Uithoorn.

3.Betaling van producten die worden afgehaald bij het afhaalpunt van Van der Aart dienen direct - ten tijde van het afhalen van het product - contant te worden voldaan.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5. Alle betalingen van Koper strekken ten eerste in mindering op de op dat moment verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering op dat moment verschuldigde rente en tenslotte in mindering op het oudste op dat moment verschuldigde factuurbedrag.

6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Koper zullen de betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is Van der Aart bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Van der Aart schadevergoeding te vorderen.

7. Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling.

8. Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem gestelde tegenvordering, of de betaling van de prijs anderszins te compenseren of op te schorten.

9. Van der Aart is gerechtigd om gedurende het verzuim verdere levering aan Koper te annuleren. Van der Aart is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij Koper ten gevolge van dit niet leveren.

 

Artikel 9 – Garantie

1. Van der Aart is met betrekking tot de producten tot geen garantie gehouden dan welke zij van haar leverancier heeft gekregen, door Koper te maken of gemaakte kosten vallen nimmer onder de garantie.

2. De producten zijn niet geschikt voor menselijke consumptie.

3. De garantie is niet van toepassing indien Koper wijzigingen aan het product aanbrengt dan wel gebreken die zijn ontstaan door foutief of ondeskundig gebruik, zoals het humaan consumeren van producten of het onjuist bewaren van producten. Indien er sprake is van ondeskundig gebruik, het verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Van der Aart liggen, komt de garantie te vervallen.

 

Artikel 10 – Koop op afstand door natuurlijk persoon

1. Koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van het product, de koop zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op producten die via de Website zijn besteld.

2.Koper die conform lid 1 over wenst te gaan tot ontbinding van de overeenkomst, deelt dit schriftelijk of per email mede aan Van der Aart. Het emailadres is info@vanderaartdiervoeders.nl.

3. De producten dienen zo snel mogelijk, maar binnen veertien dagen vanaf de dag volgend op de lin lid 2 bedoelde mededeling, compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking te worden geretourneerd. De kosten voor het retourneren komen volledig voor rekening van Koper.  

 4. Binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling als bedoeld in lid 2  en na daadwerkelijk ontvangt van de producten wordt het door de Koper betaalde bedrag teruggestort op de rekening van de Koper.

5. Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Van der Aart de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

6. Het recht op ontbinding als beschreven in lid 1 van dit artikel  geldt niet voor producten die naar de wens van koper zijn aangepast en voor producten van bederfelijke aard.

 

Artikel 11 – Gebreken

1. De Koper dient de aangekochte producten bij aflevering te onderzoeken. Bij het onderzoek dient Koper ten minste na te gaan of de juiste producten zijn geleverd, of de kwantiteit van de geleverde producten overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en of de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Constateerde Koper bij dit onderzoek een gebrek, dan dient hij dit binnen zeven dagen na aflevering van de producten schriftelijk aan Van der Aart mede te delen.

2. Niet zichtbare gebreken dient Koper binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek dan wel het moment waarop hij het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Van der Aart mede te delen.

3. Indien Koper geen melding van het gebrek maakt binnen de genoemde termijnen, is Van der Aart gerechtigd de klacht niet in behandeling te nemen en vervallen de rechten van Koper.

4. Koper is verplicht de schade ten aanzien van het gebrek in de geleverde producten zoveel mogelijk te beperken.

 

Artikel 12- Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Van der Aart is uitdrukkelijk beperkt tot de in artikel 9 geregelde garantie.

2. Van der Aart is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producten verstrekte gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

3. Indien er sprake is van overmacht als omschreven in artikel 13 is Van der Aart niet verplicht tot enige schadevergoeding

4.In het geval Van der Aart aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid immer beperkt zijn tot het factuurbedrag van het product dan wel – indien deze beperking in rechte geen stand houdt – tot het inzake het betreffende geval onder de door Van der Aart afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar (daadwerkelijk) uit te keren bedrag.

5.Indien Koper met inachtneming van artikel 11 een gebrek in de geleverde producten heeft gemeld en Van der Aart meent dat er inderdaad sprake is van een gebrek dan wel dat in rechte komt vast te staan dat er sprake is van een gebrek, dan is de aansprakelijkheid voor de schade door Van der Aart beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende transactie, dan wel – indien deze beperking in rechte geen stand houdt – tot het inzake het betreffende geval onder de door Van der Aart afgesloten aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar (daadwerkelijk) uit te keren bedrag.

6. Onder schade als hierboven wordt uitsluitend verstaan schade aan zaken en directe vermogensschade.

7. Van der Aart is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Van der Aart ingeschakelde derden, dier derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 13 - Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Van der Aart zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Van der Aart, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Van der Aart afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Van der Aart zal Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.

3. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Van der Aart is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 14 – Gebruik van merken, tekens en andere aanduidingen

1. Het is Koper niet toegestaan gebruik te maken van merken, tekens en andere aanduidingen die door Van der Aart worden gebruikt ter onderscheiding van zijn zaken van die van andere ondernemingen, dan wel gebruik te maken van daarmee overeenstemmende merken, tekens en andere aanduidingen, zulks met uitzondering van het verhandelen van de zaken in de oorspronkelijke verpakking waarop door of vanwege Van der Aart Diervoeders zelf merken, tekens en andere aanduidingen zijn aangebracht.

2. Ingeval van doorverkoop van de geleverde zaken, moet dit beding door Koper op straffe van schadevergoeding ook worden opgelegd aan zijn eigen koper.

 

Artikel 15 Vrijwaring

1. Koper vrijwaart Van der Aart tegen alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade die (beweerdelijk) is veroorzaakt door of anderszins verband houdt met enige door Van der Aart geleverde, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Van der Aart.

2. Koper is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen alle mogelijke vorderingen en aanspraken als bedoeld in de in lid 1 gegeven vrijwaring.

 

Artikel 16 – Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

1. Alle geschillen die uit of naar aanleiding van deze overeenkomst voortvloeien zullen partijen in eerste instantie op minnelijke wijze trachten op te lossen.

2. Geschillen over of naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement waarin Van der Aart Diervoeders gevestigd is.

3. Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag, alsmede enige ander internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking